username :
password :
 
ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก  |  สมาชิกใหม่
เว็บทั่วโลก
เว็บสำเร็จ
»  น้ำตา จะให้คุณก็แค่ความเห็นอกเห็นใจ แต่เหงื่อ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
»  ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองกำลังจะแพ้ทำยังไงก็ได้ให้ล้มลงอย่างสง่าที่สุด
»  ความสำเร็จของคนไม่ได้เกิดจากสวรรค์กับโชคชะตาแต่เกิดจากการฝึกฝน
»  รอยเท้าแรกบนดวงจันทร์ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นรอยเท้าแห่งจินตนาการ
»  ความจริงอาจจะถูกติเตียน...แต่ไม่เคยถูกทำให้น่าละอาย
คุณคิดว่า AEC เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ดูโพลทั้งหมด >>>
การโอนสิทธิครอบครองในรถยนต์ที่เอาประกันภัยจะมีผลให้สิทธิในสัญญาประกันภัยโอนไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์หรือไม่ ฉบับที่ 148
นายจำแลงได้เช่าซื้อรถยนต์จากธนาคารแห่งหนึ่ง และได้เอารถยนต์คันที่เช่าซื้อประกันภัยประเภทหนึ่งไว้กับบริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด โดยมีธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหาย

                      หลังจากนั้นอีกสามเดือน นายจำแลงได้ตกลงกับธนาคาร ขอโอนการเช่าซื้อรถยนต์ไปให้นางเพาพะงา เพื่อจะได้นำเงินที่ได้รับจากนางเพาพะงาไปเช่าซื้อรถยนต์คันใหม่ โดยนายจำแลงได้ส่งมอบรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้แก่นางเพาพะงา โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด ทราบ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 วรรคสอง เพราะเห็นว่าตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ข้อ 8. ระบุว่า  “ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ ”

                      อีกสามวันต่อมา รถยนต์คันเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้รับความเสียหายเสียค่าซ่อมเป็นเงิน 54,000 บาท นางเพาพะงาจึงเรียกร้องให้บริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ตน 
                    
                       บริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนรถยนต์อันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย อันจะทำให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโอนตามไปด้วยนั้นต้องเป็นกรณีโอนกรรมสิทธิ์  การโอนสิทธิครอบครองไม่ใช่การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 และตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางเพาพะงาตามที่นางเพาพะงาเรียกร้อง

                          ถาม ขอทราบว่า ข้อต่อสู้ของบริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด สามารถรับฟังได้หรือไม่เพียงใด
 ตอบ การที่จะพิจารณาว่า  บริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว จะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางเพาพะงาหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติว่า “ ถ้าวัตถุอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นเปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายก็ดี ท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยก็ย่อมโอนตามไปด้วย

                         ถ้าในสัญญามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อผู้เอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยไซร้ ท่านว่าสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยย่อมโอนตามไปด้วย อนึ่งถ้าในการโอนเช่นนี้ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนักไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นกลายเป็นโมฆะ ”

                          จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า การทำสัญญาเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อรถยนต์จากนายจำแลงไปเป็นนางเพาพะงา โดยได้มีการส่งมอบรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีผลเป็นการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 วรรคสองและตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือไม่

                          ในการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว  มีประเด็นที่จะต้องหยิบยกขึ้นพิจารณา ก็คือ ผู้โอนคือนายจำแลงมีสิทธิที่จะโอนวัตถุที่เอาประกันภัย คือตัวรถยนต์คันที่เช่าซื้อจากธนาคารไปให้นางเพาพะงาหรือไม่  เพราะผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คือธนาคาร นายจำแลงมีแต่เพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น นายจำแลงจะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ต่อเมื่อได้ชำระราคาค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว

                            เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจและเพื่อนำไปสู่แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ต้องเข้าใจก่อนว่า  นักนิติศาสตร์ได้แบ่งประเภทของสิทธิออกเป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งและบุคคลสิทธิอีกประเภทหนึ่ง

                            1. ทรัพยสิทธิ หมายถึง  สิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิที่จะก่อตั้งขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1298 ) ด้วยเหตุนี้เองปัจเจกบุคคลจึงไม่อาจตกลงก่อตั้งทรัพยสิทธิขึ้นเองได้ ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิที่สามารถยกขึ้นใช้ยันแก่บุคคลใด ๆ ก็ได้ทั่วทั้งโลก เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นมาแย่งเอาทรัพย์สินของเขาไปจากเขา ถ้าใครมาแย่งเอาไปเขาก็มีสิทธิที่แย่งคืนมา  และมีสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของเขาไปให้ใครก็ได้ ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 )

                           2. บุคคลสิทธิ หมายถึง  สิทธิเหนือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเรียกว่าลูกหนี้ เพื่อให้ชำระหนี้ให้แก่เขาหรือให้งดเว้นการกระทำอันใดอันหนึ่ง  หนี้ที่จะต้องชำระหรือต้องงดเว้นการกระทำเรียกว่า “วัตถุแห่งหนี้” บุคคลสิทธิอาจเกิดจากสัญญา  หรือโดยบทบัญญัติกฎหมายก็ได้ ที่เกิดจากบทบัญญัติกฎหมายก็เช่น  จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ หรือละเมิด สิทธิตามสัญญาประกันภัยเป็นบุคคลสิทธิ กล่าวคือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้  และผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย  ตามหลักทั่วไปบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้

                            เมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว ก็สามารถจะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ว่า  การที่นายจำแลงส่งมอบรถยนต์ให้นางเพาพะงาไป นั้นไม่ใช่การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย  คนที่มีสิทธิจะโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในที่นี้ก็คือธนาคารต่างหาก  หาใช่นายจำแลงไม่ การที่นายจำแลงส่งมอบรถยนต์ให้นางเพาพะงาไปนั้นก็เพาะมีการเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อต่างหาก  ดังนั้นการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 และตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ข้อ 8. จึงหมายความถึง  การโอนกรรมสิทธิ์  ไม่กินความถึงการโอนสิทธิครอบครอง  เพราะผู้ที่มีสิทธิ์จะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนไปให้บุคคลอื่นได้นั้น  บุคคลนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นผู้ที่มีแต่เพียงสิทธิครอบครอง เช่น ผู้ยืม ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้รับฝาก ผู้รับจำนำ ผู้รับจำนอง หรือผู้ครอบครองโดยประการอื่นก็ดี หามีสิทธิที่จะโอนสิทธิครอบครองนั้นไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งไม่

                            ตัวอย่าง เช่น เช่ารถยนต์มีกำหนดหนึ่งปีเพื่อประกอบธุรกิจนำเที่ยวและได้เอาประกันภัยรถยนต์ไว้  เมื่อทำสัญญาได้หกเดือนได้ขายธุรกิจนำเที่ยวให้บุคคลอีกคนหนึ่งพร้อมทั้งส่งมอบรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้แก่ผู้รับโอนไปโดยไม่ได้บอกกล่าวให้บริษัทผู้รับประกันภัยทราบ  กรณีเช่นนี้หากเกิดอุบัติเหตุแก่รถยนต์ขึ้น  ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิด ( เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 3366/2522 ) และแม้จะเป็นการโอนการครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อก็เช่นเดียวกัน  (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 1848/2524)
 
                            ดังนั้น ข้อต่อสู้ของบริษัท ธนทรัพย์ประกันภัย จำกัด จึงสามารถรับฟังได้ เพราะเป็นข้อต่อสู้ที่ชอบด้วยกฎหมาย

อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 148 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 16-30 มกราคม 2552
« ย้อนกลับ »


ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนนะคะ
ส่วนท่านใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่ค่ะ


ชมรายการย้อนหลัง
หน้าแรก  |  โลกขายตรง  |  โลกประกัน  |  เว็บบอร์ด  |  สำเร็จโพลล์  |  ข้อคิดนักขาย  |  ติดต่อเรา
Copyright © 2007-2008 by Sumret Dot Com Co.,LtdAll rights reserved. 1148/203-4 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวบไซด์ 2,082,971
Design by www.siamsbuy.com and www.unseen2travel.com