username :
password :
 
ลืมรหัสผ่านคลิ๊ก  |  สมาชิกใหม่
เว็บทั่วโลก
เว็บสำเร็จ
»  น้ำตา จะให้คุณก็แค่ความเห็นอกเห็นใจ แต่เหงื่อ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
»  ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองกำลังจะแพ้ทำยังไงก็ได้ให้ล้มลงอย่างสง่าที่สุด
»  ความสำเร็จของคนไม่ได้เกิดจากสวรรค์กับโชคชะตาแต่เกิดจากการฝึกฝน
»  รอยเท้าแรกบนดวงจันทร์ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นรอยเท้าแห่งจินตนาการ
»  ความจริงอาจจะถูกติเตียน...แต่ไม่เคยถูกทำให้น่าละอาย
คุณคิดว่า AEC เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
ดูโพลทั้งหมด >>>
กลางฯจัดe-ClaimAwards 64รพ.บันทึกเคลมพ.ร.บ.ฯ
บริษัท กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จัดงาน มอบรางวัล e-Claim Awards 2011 ให้กับโรงพยาบาลดีเด่น 64 แห่งทั่วประเทศ

ที่บันทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทางด้านจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสินไหมอัตโนมัติ
 
นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่าเมื่อวันที่  23 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล e-Cliam Awards  ให้กับโรงพยาบาลที่บันทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทั่วประเทศ  64 รางวัลด้วยกัน   ซึ่งรางวัลนี้ได้ขึ้นมาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นมาตรการเสริมสร้างหลักประกันด้านการคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของประชาชนผู้ซึ่งประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถให้ได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่เนื่องจากปัญหาในทางปฏิบัติที่พบว่ารถทุกคันนั้นยังไม่เข้าสู่ระบบทั้งหมด เมื่อผู้ประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  จึงทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถทราบถึงรถคันที่เกิดเหตุนั้นว่ามีประกันภัยหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพพจน์ธุรกิจประกันภัยถูกมองไปในทางที่ไม่ดี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
       
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “สัญญาการให้บริการ” ในปี 2543 เพื่อเป็นการให้สัตยาบันต่อกันระหว่างสถานพยาบาลที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในด้านการให้บริการต่อสังคมโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถและลดขั้นตอนในการดำเนินงานระหว่างกันในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน     การจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยวิธีการ FAX CLAIM อันเป็นการร่วมมือกันในการให้บริการที่ดี ต่อประชาชนในระดับหนึ่ง และต่อมาในปี 2545 ทางบริษัทกลางฯได้ทำการพัฒนาโดยนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้  เพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งข้อมูล และตรวจสอบสิทธิยืนยันความคุ้มครองแทนการส่งทางโทรสาร โดยการสร้างโปรแกรมการจัดการสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภายใต้ชื่อ ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e–Claim System ให้มีมาตรฐานและสร้างการรับรู้ระหว่างกันให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยในช่วงแรกมีโรงพยาบาล  จำนวน 142 แห่ง และเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 418  แห่งในปี 2547 และได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้บริการในขอบข่ายที่กว้างมากขึ้น   

การทำงานของระบบสินไหมอัตโนมัตินั้นจะเริ่มจากเมื่อโรงพยาบาลรับผู้ประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาจะทำการสอบถามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ รถ-คน-เหตุ ลงในระบบ e - Claim และคลิกส่งข้อมูล และทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้าระบบ  ระบบก็จะทำการประมวลผล  และแจ้งผลความคุ้มครองอัตโนมัติให้ทางโรงพยาบาลรับทราบถึงการใช้สิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที จากนั้น เมื่อผู้ประสบภัยสามารถกลับบ้านได้แล้ว ทางโรงพยาบาลจะทำการสร้างใบวางบิลในระบบสินไหมอัตโนมัติเพื่อทำการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในระบบต่อไปโดยผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่าย หากแต่จะได้รับการบริการที่ดี

ส่วนบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับการแจ้งข้อมูลจากทางโรงพยาบาลส่งมาให้แล้วก็สามารถรับทราบข้อมูลการเกิดเหตุทันที  จากนั้นระบบจะไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลอุบัติเหตุอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการต่อไป  และเมื่อทางโรงพยาบาลส่งข้อมูลการวางบิลมาในระบบบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ก็จะดึงข้อมูลจากการรับแจ้งเพื่อทำการเปิดเคลมตามคำร้องขอเพื่อทำจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้นให้กับทางโรงพยาบาลต่อไป โดยทุกอย่างจะดำเนินการในระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e - Claim System

 ทั้งนี้ในวันที่ 29  มีนาคม 2550  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ          กรมการประกันภัยในสมัยนั้น ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกหน่วยงานให้เข้ามาใช้ระบบ สินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim System เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน จึงจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือ e - Claim System”

โดยมี  7 หน่วยงานที่ลงนามให้สัตยาบันต่อกันเพื่อใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร กรมการประกันภัย (สำนักงาน คปภ.ปัจจุบัน) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมประกันวินาศภัย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีโรงพยาบาลลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 919 แห่ง และจนถึงปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาใช้ระบบ e - Claim System  แล้วจำนวน 1,278  แห่ง ทั่วประเทศ และได้พัฒนาระบบให้มีการจ่ายทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้นทั้งจำนวนให้กับผู้ประสบภัยจากรถได้รับการบริการที่ดีและครอบคลุมไปถึงระบบการส่งต่อและกรณีผู้ป่วยนอกให้กับสถานพยาบาลได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

หลังจากมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงตั้งแต่ปี 2550n มีผลการดำเนินการผ่านระบบในแต่ละปีดังนี้คือ
ปี 2550  มีการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านระบบ e - Claim จำนวน 162,403 เรื่อง  ปี 2551 มีการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านระบบ e - Claim จำนวน 190,730 เรื่อง  ปี 2552 มีการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านระบบ e - Claim จำนวน 236,623 เรื่อง ปี 2553 มีการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านระบบ e - Claim จำนวน 348,443 เรื่อง และปี 2554 มีการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านระบบ e - Claim จำนวน 484,668 เรื่อง  โดยผลของความสำเร็จในการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติในครั้งนี้ล้วนแต่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ใช้ระบบนี้อย่างแท้จริง  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางฯ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ e - Claim System ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2554  ที่ผ่านมา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ “การจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสินไหมอัตโนมัติ โดยกำหนดกลยุทธ์จูงใจให้รางวัลกับสถานพยาบาลที่บันทึกและจัดส่งข้อมูลเข้าในระบบ e – Claim ภายใน 24- 48 ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้มีการจัดการสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามเจตนารมณ์ อย่างแท้จริง ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทกลางฯ CALL CENTER 1791


อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 223 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม 2555
« ย้อนกลับ »


ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนนะคะ
ส่วนท่านใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่ค่ะ


ชมรายการย้อนหลัง
หน้าแรก  |  โลกขายตรง  |  โลกประกัน  |  เว็บบอร์ด  |  สำเร็จโพลล์  |  ข้อคิดนักขาย  |  ติดต่อเรา
Copyright © 2007-2008 by Sumret Dot Com Co.,LtdAll rights reserved. 1148/203-4 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวบไซด์ 2,081,330
Design by www.siamsbuy.com and www.unseen2travel.com